ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА

 

 1. Общи разпоредби

  Преди да използвате уебсайта на Албена Александрова albenaalexander.com се запознайте внимателно с настоящите Общи условия на сайта. Общите условия представляват договор между Вас и Албена Александрова, с който получавате право да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на Общите условия. Те имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Албена Александрова. Чрез зареждане на интернет страницата Вие получавате достъп до сайта и се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Ако не сте съгласни с условията Ви моля да не използвате сайта.

 

 1. Основни понятия

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
  „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

  – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта; вкл.снимки, видеоматериали, текстове – всички собственост на Албена Александрова, както и информация относно дейности, интереси и проекти на Албена Александрова.

  III. Авторски права

 2. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, вкл.снимки, видеоматериали, текстове и др. са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

 1. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

 

 1. Поверителност

Албена Александрова е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност. Политиката е неразделна част от Общите условия.

 

Албена Александрова се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

Албена Александрова може да използва събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта и да изготвя вътрешни статистики.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайта и Политиката за поверителност.

 1. Органичаване на отговорността

Албена Александрова прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация. Албена Александрова не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Администратора за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

Албена Александрова не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Албена Александрова не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

Албена Александрова има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 1. Промени

  Албена Александрова си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.